SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽÍVÁNÍ DÍLA

(smlouva o dílo)

uzavřená

dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve spojení s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona

mezi

Zhotovitelem:

Jméno: Ladislav Hyčka, DiS.

Místo podnikání: Nejedlého 525, 36301 Ostrov

IČO: 763 94 921

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Bankovní spojení: 27 - 9950590287/0100

a

Vámi jako Objednatelem

1. Předmět smlouvy

  1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele audiovizuální (případně fotografické) dílo, které je blíže specifikováno v Objednávce (dále také jako "Dílo"), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smluvenou Cenu díla dle Objednávky, nebo platného ceníku na stránce www.mobilni-fotografie.cz ze dne uzavření smlouvy.

2. Realizace díla

 1. Doba pro realizaci díla je stanovena v Objednávce, nebo v popisu vybraného balíčku služeb na stránce www.mobilni-fotografie.cz ze dne uzavření smlouvy.
 2. Objednatel výslovně prohlašuje, že zúčastněné osoby (tj. osoby, které budou zachyceni na obraze) a vlastníci použitých prostor, v nichž bude dílo realizováno, jsou s realizací díla obeznámeni a nebudou bránit Zhotoviteli v realizaci díla. S danými skutečnostmi udělili Objednateli souhlas, což objednatel je a/nebo bude schopen v případě potřeby prokázat.
 3. Zhotovitel ve spojení s prohlášením objednatele uvedeným v odst. 2 tohoto článku nenese odpovědnost za případné porušení práv fyzických či právnických osob ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. anebo zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkající se ochrany osobnosti, vyjma případů, kdy bude těmito osobami výslovně požádán o nepořizování nebo nezveřejňování jakékoliv formy zachycení jejich osob a Zhotovitel tuto žádost neuposlechne.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dílo je individuálním výtvorem Zhotovitele a závisí pouze na úvaze Zhotovitele, který Dílo zhotovuje v souladu s pokyny a zadáním Objednatele.
 2. Pokud si Objednatel přeje změnit rozsah Díla nebo způsob jeho provádění, než jak je uvedeno v Objednávce, je povinen o tom Zhotovitele informovat minimálně 30 dní před termínem realizace. Zhotovitel není povinen změny přijmout a o této skutečnosti informuje Objednatele.
 3. Objednatel má právo po dohodě se Zhotovitelem požádat o rozšíření rozsahu Díla i v průběhu realizace Díla. Tato změna bude projednána a písemně nebo elektronicky zaznamenána, včetně sjednání nové ceny Díla v návaznosti na požadovaný změněný rozsah Díla a následně dodatečně vyúčtována dle dohody (ve spojení s ceníkem služeb Zhotovitele).
 4. Zhotovitel má právo rozhodnout o volbě postupu při realizaci Díla, a to i když Objednatel má na věc jiný názor. Zhotovitel má však povinnost jeho námitky zvážit, upozornit na jejich případnou nevhodnost a na základě společné dohody postup případně změnit. V případě, že Objednatel na svých pokynech vůči Zhotoviteli i přes upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost trvá, je Zhotovitel povinen se jimi řídit, neodpovídá však Objednateli za škodu nebo nedostatky a vady Díla, které na základě nebo v souvislosti s těmito pokyny vznikly. Osoby, pro které bylo Dílo objednáno, tedy Objednatel je povinen při tvorbě Díla se Zhotovitelem plně spolupracovat a zajistit spolupráci i ostatních osob na dané akci, které budou na v Díle také zachyceni. V opačném případě neodpovídá Zhotovitel za kvalitu obsahu výsledného Díla.
 5. Zhotovitel se zavazuje nezaznamenávat osoby, které mu předem sdělí, že si nepřejí být ve finální verzi Díla.
 6. Zhotovitel má právo ukončit okamžitě provádění Díla v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví Zhotovitele.
 7. Nastane-li objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která Zhotoviteli zabrání v plnění smluvních závazků má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě Zhotovitel neodpovídá. Vyšší mocí se rozumí doložitelné okolnosti zvláštní povahy, které nám brání, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny. Pokud by Zhotovitel nemohl vykonat požadovanou službu vlivem vyšší moci, bude záloha, pokud byla zaplacena, vrácena Objednavateli v plné výši.
 8. Objednatel je povinen nad rámec sjednané ceny Díla zajistit Zhotoviteli a i jeho asistentovi plnohodnotné občerstvení (jídlo a nápoje) po celou dobu trvání akce, na níž je Dílo Zhotovitelem zhotovováno. V případě, že se tak obě strany nedomluví, bude vyhrazena přestávka, na jejíž délce se Zhotovitel a Objednatel domluví.

4. Záruka kvality zakázky

  1. Zhotovitel se zavazuje dle domluvy s Objednatelem dodat video v rozlišení 4K (3840 × 2160 px ve snímkové frekvenci 25p) nebo v rozlišení FullHD (1920 × 1080 px ve snímkové frekvenci 25p), ve formátu MP4, zakódované vhodnou variantou kodeků H.264 (video). Celkový bitrate nahrávky (video a audio dohromady) musí být minimálně 5 000 kb/s. Případné fotografie Zhotovitel dodá ve formátu JPG v nejvyšším možném rozlišení a v barevném profilu sRGB.
  2. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah Díla v případě, že mu budou ze strany zaznamenávaných osob kladeny překážky.

5. Platební podmínky

 1. Nedomluví-li se obě strany jinak, Objednatel uhradí před zahájením provádění Díla zálohu ve smluvené výši, kterou specifikuje Objednávka. Výše zálohy může být uvedena i v elektronické komunikaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tuto zálohu uhradí Objednatel Zhotoviteli bankovním převodem do 9 dnů po potvrzení Objednávky Zhotovitelem. Zhotovitel není povinen započít s prováděním Díla do té doby, než bude záloha Objednatelem zaplacena.
 2. Zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud Objednatel neuhradí zálohu ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti zálohy. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.
 3. Zbývající část ceny Díla + náklady na realizaci Díla, která je specifikovaná v Objednávce uhradí Objednatel bankovním převodem na účet Zhotovitele do 14 dnů po realizaci díla (viz. čl. VI. této smlouvy), když po realizaci díla Zhotovitel Objednateli předá i fakturu vystavenou na celkovou výši ceny Díla + náklady s tím spojené, v níž bude zohledněna již uhrazená záloha. V případě, že se obě strany domluví na realizaci Díla bez zálohy, bude fakturována plná částka + náklady s tím spojené.
 4. Objednatel má právo zrušit objednávku nejpozději 1 měsíc před dnem konání akce, na které má být Dílo zhotovováno. V takovém případě mu bude vrácena záloha po odečtení doložených a nutně vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami Zhotovitele. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Zhotovitele. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak. V případě, že se obě strany domluví na realizaci Díla bez zálohy, bude fakturována částka na již vynaložené náklady.

6. Předání Díla, termíny

 1. Dílo bude předáno Objednateli do 90 pracovních dnů ode dne konání akce, na které má být Dílo zhotovováno ke kontrole v náhledové kvalitě pomocí odkazu ke stažení poslaný na e-mail Objednatele, pokud Objednávka nespecifikuje jiný termín, který je tomuto nadřazen. Objednatel je povinen Dílo zkontrolovat a Zhotoviteli potvrdit písemně, nebo elektronickou formou svůj souhlas k předání Díla v plné kvalitě opět pomocí odkazu ke stažení nebo předaní osobně na USB disku.
 2. Jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo domluvenému stranami a Objednatel Dílo odmítne v takovém stavu převzít, má právo Dílo vrátit Zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož Zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady Díla. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá Objednatel povinnost Dílo převzít.
 3. Jestliže Objednatel Zhotoviteli neřekne představu o výsledné podobě Díla a s finálním výsledkem nebude Objednatel spokojen, každá další oprava Díla bude účtována poplatkem 5 000 Kč (slovy pět tisíc Korun českých).

7. Úprava autorských práv a nakládání s dílem

  1. Pokud Objednatel nevysloví výslovný písemný nesouhlas, Zhotovitel je oprávněn použít Dílo přiměřeným způsobem pro účely jeho vlastní prezentace.
  2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.
  3. Objednatel i Zhotovitel nejsou oprávněni předat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  4. Objednatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že autorem Díla je pouze Zhotovitel a že je povinen nakládat s Dílem pouze v rozsahu, jež Objednateli dovoluje autorský zákon.

8. Zpracování osobních údajů

 1. Objednatel odesláním Objednávky bere bez výhrad na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které Zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy na základě Objednávky, Zhotovitel zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.
 2. Objednatel dokončením objednávky stvrzuje, že byl seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 - 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.
 3. S odkazem na Objednávku, kdy mohou být zpracovávány v souvislosti s prováděním díla i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen Objednatele, Objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu do vyhotovení Díla a jeho předání Objednateli v souladu se smlouvou.
 2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel stvrzuje dokončením Objednávky a Zhotovitel jejím potvrzením.
 3. Objednatel dokončením Objednávky výslovně a bez výhrad potvrzuje, že se se Všeobecnými obchodními podmínkami do detailu a prokazatelně seznámil, Všeobecné obchodní podmínky neobsahují ujednání, které by druhá strana, tedy Objednatel nemohl rozumně předpokládat.
 4. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a touto smlouvu je rozhodující znění smlouvy (neplatí pro zvláštní ustanovení VOP týkající se spotřebitele, která mají přednost i před smlouvou). Objednatel dokončením objednávky potvrzuje, že se se Všeobecnými obchodními podmínkami plně seznámil a bez výhrad se vším souhlasí.
 5. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami (nebo odsouhlaseny elektronickou formou). Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem.

10. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy dochází při závazné objednávce Objednatele Zhotoviteli přes webové rozhraní webu Zhotovitele www.mobilni-fotografie.cz, nebo jinou písemnou, elektronickou či ústní formou.
 2. Smlouva se vztahuje na všechna Díla, Objednávky, Rezervace a potvrzení Objednávek.